BOH (Otec-Syn-Duch Svätý) Svätá trojica / Trojjediný Boh - 3 Božské Osoby

17.08.2012 02:37

K a p i t o l a  9.

Ako bola najsvätejšia Mária poučená o článkoch viery a ako tieto vedomosti používala.

https://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/a3-zvazok/a5-kniha/

96. Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi. Pán, ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na pevnej skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná /Lk 6,48/. Takto múdro zaistená pevnými základmi, svojimi článkami viery, Cirkev evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá, Rímsko-katolícka Cirkev. Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky, jedine táto Cirkev nie je rozštiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagógach satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnávajúcich a bludných náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu /Mat.16,18/, ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi, svätému Petrovi.

97. Aby naša Kráľovná a Pani, tento obdivuhodný oceán milostí, mohla byť náležíte poučená o zákone evanjelia, bolo potrebné, aby si osvojila tiež všetky pravdy katolíckej viery, ktoré veriaci budú vždy veriť. Musela byť obzvlášť dobre poučená o prvých zásadách celého kresťanského učenia, lebo všetky pravdy až k dogmám, ktoré sa mali o Nej ustanoviť a veriť, najsvätejšia Mária bola v stave svojou obdivuhodnou múdrosťou pochopiť. Bola totiž, ako budem neskoršie písať, poučená o všetkých dogmách katolíckej viery spolu s okolnosťami ohľadne času, miesta a spôsobu ich prehlásenia, keď sa postupom dejín stali vhodné a potrebné. Aby blahoslavenú Pannu poučil najmä o týchto článkoch, Pán Jej udelil nepriame nazeranie na Boha, také, aké som ho popísala už pri iných príležitostiach. V tomto videní boli Jej ukázané najskrytejšie tajomstvá o Jeho nevyspytateľných súdoch a Prozreteľnosti. Poznala nekonečnú štedrosť, z ktorej Boh ustanovil, že dá človeku dar vliatej viery a umožnil mu, zbavenému hľadenia na Boha, aby ľahko a rýchlo došiel k poznaniu Boha, bez otáľania a očakávania alebo hľadania tohoto poznania svojím obmedzeným a krátkozrakým pátraním, pomocou prirodzenej vedy. Lebo hneď, akonáhle sa rozum začína rozvíjať, naša katolícka viera nás hneď povznesie k istému poznaniu nielen Boha v troch Osobách, ale aj človečenstva Krista, Pána nášho a poznáme aj prostriedky pre získanie života večného. To všetko sa nedosiahne neužitočnou, jalovou ľudskou vedou, ak srdce nie je naplnené silou a cnosťou božskej viery.

98. Teda v tomto videní naša veľká Kráľovná jasne videla a poznala všetky tieto tajomstvá a všetko, čo obsahujú. Videla, ako svätá Cirkev navrhla štrnásť zvláštnych článkov katolíckej viery hneď pri samom začiatku a ako neskoršie v rôznych dobách ustanovila mnoho právd a dogmát, ktoré sú v nich obsiahnuté a tiež v Písme svätom ako v koreňoch, ktoré sú pripravené na okopanie a aby prinášali ovocie. Keď toto všetko vo videní zhliadla, pozorovala to potom tiež v najsvätejšej duši Krista ako v zrkadle, kde celé toto dielo božského učenia vzniklo. Potom sa nebeská Kňažná radila so svojím Pánom ohľadne praktického používania týchto článkov viery vo svojom živote. Pán Jej povedal, že Ona má byť prvá, ktorá má jedinečným a nanajvýš dokonalým spôsobom a prakticky používať každý článok božskej viery. Čo sa týka prvého z tých siedmych článkov, ktoré jednajú o Bohu, poznala, že je iba jeden Boh, nezávislý, nevyhnutný, nekonečný, nezmerateľný vo svojich vlastnostiach a dokonalostiach, nemeniteľný a večný. Poznala tiež, aké je spravodlivé a potrebné, aby tvory verili a vyznávali tieto pravdy. Vzdávala vďaky za zjavenie tohoto prvého článku viery a prosila svojho najsvätejšieho Syna, aby pokračoval vo svojej priazni k ľudskému pokoleniu tým, že ľuďom bude udeľovať milosti, aby verili a prijímali tieto pravdy. V tomto spoľahlivom, hoci skrytom svetle, videla bezbožnosť modlárstva a s neopísateľnou ľútosťou a horkosťou plakala nad takým poblúdením. Ako vynáhradu na to cvičila sa horlivo vo viere a klaňaní sa Bohu a konala mnoho iných úkonov, ktoré Jej vnukli vnútorné zmysly o tejto povinnosti.

99. Potom prikročili k druhému článku viery, že je Boh Otec. Presvätá Panna bola poučená, ako sa majú viesť ľudia k viere o najsvätejšej trojici a iných náuk, ktoré vysvetľujú tajomstvo o troch Osobách v jedinom Bohu, a ako majú ľudia prísť k úplnému poznaniu svojho posledného cieľa, ako ho môžu dosiahnuť a budú požívať. Porozumela, prečo osoba Otca nemohla sa narodiť alebo pochádzať od iných, a ako je Pôvodcom všetkého ostatného. Jasne videla, ako stvoril nebo a zem i všetko tvorstvo a ako Otec je bez počiatku ale je zároveň počiatkom všetkých vecí. Nebeská Pani vzdala vďaky za túto pravdu a menom celého ľudského pokolenia začala prispôsobovať svoje skutky tak, aby sa zhodovali s týmto poznaním. Tretí článok, že je Syn Boží, Matka milostí verila so zvláštnou jasnosťou a pochopením, najmä čo sa týka vychádzania z Božstva vnútorne. Prvé a najdôležitejšie činy tohoto pôsobenia vo vnútri je večné plodenie Syna. Toto sa deje od večnosti pôsobením božského rozumu, ktorého účinkom je plodený Syn z Otca, ktorý nie je nižší, ale rovný Otcovi v Božstve, vo večnosti a v nekonečných vlastnostiach. Verila a pochopila tiež štvrtý článok, že je Duch svätý, tretia Osoba, vychádzajúci z Otca i Syna ako z jednej podstaty účinkom vôle, vo všetkom rovný Otcovi i Synovi a rozoznávajúci sa od nich iba osobou, ktorá je výronom a vychádzaním z nekonečného rozumu a z nekonečnej vôle. Hoci o týchto tajomstvách najsvätejšia Mária mala už vedomosti, ktoré získala v predošlých videniach, boli v tomto videní doplnené poznaním okolností a bližšieho určenia, ktoré sú spojené s touto pravdou a článkom katolíckej viery a tým, že bol urobený rozdiel v bludnom učení, ktoré Lucifer zosnoval a rozsieval proti týmto článkom už od tej doby, odkedy bol zvrhnutý z neba a dozvedel sa o vtelení Slova. Na zadosťučinenie za všetky tieto bludy najblahoslavenejšia Pani vzbudzovala úkony najdokonalejšej viery spôsobom, ktorý som už predtým popísala.

100. Taktiež v piatom článku, že Pán je Stvoriteľom neba i zeme, najsvätejšia Mária všetko dokonale verila i rozumela. Poznala, že stvorenie vecí, hoci sa pripisuje Otcovi, vykonali spoločne všetky tri Osoby, lebo sú iba jedným Bohom, ktorý je nekonečný, všemohúci a prvou príčinou existencie i zachovania všetkého tvorstva a že žiadna iná bytosť nie je v stave stvoriť alebo urobiť niečo z ničoho, alebo inú bytosť, ani anjel nemôže stvoriť hoci iba najmenšieho červíčka. Iba Boh, ktorý nie je od nikoho závislý, na žiadnej vyššej ani nižšej príčine, môže stvoriť čokoľvek. Poznala, aký potrebný je tento článok svätej viery na obranu proti bludom Lucifera, a aby každý vedel a uznával Boha za Pôvodcu všetkých vecí. V šiestom článku porozumela znovu všetky tajomstvá o predurčení, povolaní a konečnom ospravedlnení, i ako zatratení stratili večnú blaženosť, pretože nepoužívali prostriedky, ktoré im ponúkalo božské milosrdenstvo. Najvernejšia Pani videla tiež, ako dielo spasenia je spoločné všetkým trom Osobám a ako prináleží najmä Slovu ako človeku, pretože On mal byť výkupnou cenou, ktorú by Boh prijal ako uzmierenie za hriech dedičný i za hriech osobný každého jednotlivca. Naša veľká Kráľovná venovala pozornosť všetkým sviatostiam a tajomstvám, ktoré Cirkev prijala a verí a poznanie každého z nich sprevádzala hrdinskými úkonmi mnohých cností. V siedmom článku, ktorý obsahuje učenie o Božskej činnosti v prinesení večnej blaženosti človeku, poznala všetko, čo sa týka večnej blaženosti smrteľníkov v požívaní blaženého hľadenia na Boha, aké dôležité je pre nich, aby v túto pravdu verili a dosiahli večnú blaženosť, a ako sa nemajú považovať za občanov tohoto sveta, ale za občanov nebeských, ktorí tu iba putujú a majú sa teda veľmi utešovať touto vierou a nádejou na Neho.

101. O siedmom článku viery, ktorý sa týka božského človečenstva, mala naša Kráľovná podobné vedomosti, ale sprevádzali ich ešte nové city Jej najčistejšieho srdca. Vedela, že ako človek bol počatý pôsobením Ducha svätého, čo sama skúsila a vedela, že toto má byť článkom svätej viery. Účinky, ktoré spôsobilo toto vedomie u našej najmúdrejšej Panej, boli neopísateľné. Pokorovala sa pod najnižšie tvory, ba až pod prach zeme. Hlboko Ju prenikalo vedomie, že bola stvorená z ničoho. Ona pripravila hlboké zákopy a položila pevné základy pokore, na ktorých mal Všemohúci postaviť vysokú a vznešenú budovu vliatych vedomostí a vysokej dokonalosti. Naša veľká Pani velebila Všemohúceho a vzdávala Mu vďaky za seba i za celé ľudské pokolenie, pretože vyvolil takú vznešenú cestu k tomu, aby si získal ľudské srdcia svojou ľudskou prítomnosťou a úzkymi vzťahmi, ktoré s nimi naviazal prostredníctvom kresťanskej viery. Tie isté účinky na Ňu mal tiež druhý článok, že Kristus, náš Pán, sa narodil z Márie Panny. Dokonale rozumela všetky tajomstvá, ktoré obsahovala táto dogma, že Ona bola Bohom vyvolená, aby Jej panenstvo ostalo nedotknuté a predsa tiež bola spomedzi všetkých tvorov vyvolená za Matku Pána, a že tak ako Všemohúci tak aj Ona sa podieľala na dôstojnosti a vznešenosti takého božského diela, a že Cirkev svätá má veriť a považovať to za takú náuku a za jednu zo svojich právd, ktoré predkladá k viere. Nadšená takým uvažovaním o týchto mnohých pravdách, nebeská Pani vzbudzovala úkony tak vznešených cností, že to ľudskými slovami nemožno ani vyjadriť. Odvďačujúc sa plnou mierou, blčala chválami, klaňala sa a vďačne ďakovala za každú z nich a pokorujúc sa v takej miere, v akej bola povýšená, ponižovala sa až do prachu.

102. Tretí z týchto článkov je, že Kristus, náš Pán, podstúpil muky a smrť, štvrtý, že zostúpil do pekiel a vyslobodil duše spravodlivých, ktoré v predpeklí očakávali Jeho príchod, piaty, že vstal z mŕtvych, šiesty, že vstúpil na nebesia a sedí na pravici večného Otca, siedmy, že odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych pri všeobecnom súde, aby odplatil každému podľa jeho skutkov. Tieto pravdy, tak ako iné, najsvätejšia Mária verila a hlboko im rozumela, ako každej zvlášť, tak aj v poradí ako po sebe nasledujú a poznávala, aké je nutné, aby ich ľudia považovali za pravdu a verili im. Ona sama vynahradila za nedostatok viery tých, ktorí neuverili alebo nechceli uveriť týmto pravdám, a za nedostatky spôsobené našou váhavosťou, aby sme im verili, i za nedostatok patričnej vážnosti, úcty a vďačnosti, aké toto božské učenie zaslúžilo. Celá Cirkev nazýva našu Kráľovnú nanajvýš šťastnou a požehnanou nielen preto, že uverila nebeskému vyslancovi /Lk 1,43/, ale i preto, že neochvejne verila v splnenie všetkých tých tajomstiev, ktoré sa začali i dokonali v Jej panenskom lone; a verila im za seba i za všetky dietky Adama. Ona bola Víťazkou božskej viery, ktorá pred zrakmi nebeského dvora rozvinula prápor svätej viery pre všetkých veriacich na zemi. Ona bola prvá Kráľovná katolíckej viery na tomto svete a nik sa Jej nevyrovná. V Nej majú všetci katolíci Matku a preto tí, ktorí sa k Nej utiekajú, sú Jej zvláštne dietky, lebo niet žiadnej pochyby, že táto láskavá Matka a Veliteľka katolíckej viery zhliadla so zvláštnou láskou na tých, ktorí Ju nasledujú v tejto veľkej cnosti viery a ktorí sa snažia rozširovať a hájiť ju.

103. Moje rozprávanie bolo by príliš rozvláčne, keby som chcela povedať všetko, čo som poznala o viere našej veľkej Panej, ako vystihovala všetky okolnosti a tajomstvá týchto článkov viery i všetky pravdy spojené s týmito katolíckymi náukami. Ja ale nemám dosť slov, aby som mohla opakovať všetky tajomstvá, ktoré Jej boli zjavené v tých konferenciách s Jej božským učiteľom Ježišom na Jej pokorné a múdre otázky, skryté v odpovediach Jej najmilšieho Syna, ktorými odkrýval pred Jej zrakom sväté diela, a tie poznala iba Matka a Syn. Okrem toho mi bolo povedané, že nie je vhodné o nich všetko povedať ľuďom v tomto smrteľnom živote. Ale vo vnútri najsvätejšej Márie bol uložený celý tento Nový zákon a jedine Ona sama ho zachovávala nanajvýš verne, aby vo vhodnom čase mohla poskytnúť, čokoľvek by svätá Cirkev potrebovala. Ó, najšťastnejšia a najblaženejšia Matka! Keď syn múdry je radosťou otca /Prísl. 10,1/, kto môže popísať radosť tejto veľkej Kráľovnej, keď videla oslavu večného Otca, ktorú dostával skutkami svojho Jednorodeného, ktorý bol tiež Jej Synom a keď plno vnikla do tajomstiev, ktoré obsahovali náuky svätej katolíckej viery?

Poučenie, ktoré mi dala nebeská Pani, presvätá Mária.

104. Dcéra moja, ľudský rozum nie je v stave pochopiť, čo som cítila, keď pomocou vliatych vedomostí a viery som poznala články viery, ktoré ustanovil môj najsvätejší Syn pre Cirkev svätú a ako to účinkovalo na moje schopnosti. Je preto pochopiteľné, že márne hľadáš slová, ktorými by si mohla povedať, čo si o tom poznala, lebo všetok pojem o tom je vzdialený od toho, aby mohol pochopiť a vysloviť tieto tajomstvá. Prajem si však a žiadam, aby si si s veľkou úctou a starostlivosťou uchovala to vzácne poznanie a pochopenie týchto posvätných tajomstiev. Ako Matka ti prikazujem a upozorňujem ťa na veľké a klamlivé snahy tvojich nepriateľov, ktorí ťa o ne chcú olúpiť. Buď vždy na stráži, aby ťa našli vždy plnú sily a tvoji domáci, ktorými sú tvoje schopnosti tela i duše, aby boli zaoblečené dvojnásobným rúchom vnútornej a vonkajšej ostražitosti a mohli odrážať útoky ich pokušení /Prísl. 31,17/. Mocnou zbraňou k boju proti tým, ktorí vedú boj proti tebe, musia byť náuky katolíckej viery /Rim 1,17/, lebo verná viera v nich a ich stále zachovávanie, ako aj ustavičné rozjímanie o nich a pamätanie na ne osvecuje dušu, zapudzuje omyly, odkrýva satanové osídla a rozptyľuje jeho klamstvá tak, ako slnečné papršleky rozptyľujú tmavé mraky. Okrem toho všetky tieto cvičenia sú tiež výživnou duchovnou potravou pre posilnenie duše v boji Pána.

105. Ak veriaci nepociťujú také a ešte obdivuhodnejšie účinky viery, nie je to preto, že by snáď viera nemala tú silu a pôsobenie, aby ich uskutočnila, ale je to tým, že niektorí veriaci sú veľmi zábudliví a nedbalí, iní sa zase príliš oddávajú telesnému a zvieraciemu životu a tým prekážajú požehnaniu viery. Zriedkakedy na ňu myslia, tak ako keby ju nikdy neboli ani obdržali. Pretože žijú ako pohania, ktorí nikdy nepoznali výhody viery a pomaly si uvedomujú svoju nešťastnú neveru, upadajú do väčšej bezbožnosti, než neverci Taký je výsledok ich ošklivej nevďačnosti a pohŕdania týmto vznešeným, najväčším darom. Od teba, moja najdrahšia dcéra, žiadam, aby si s najhlbšou pokorou a vrúcnou láskou ďakovala za dar svätej viery, aby si sa v nej cvičila neprestajnými hrdinskými úkonmi a stále rozjímala o jej tajomstvách. Tak budeš bez prekážky ochutnávať jej sladké a ako božské účinky. Čím živšie a hlbšie bude tvoje poznanie tajomstiev viery, tým viac a mocnejšie budú na teba pôsobiť. Ak budeš s náležitou horlivosťou spolupôsobiť, budeš prospievať v poznaní vysokých a podivuhodných tajomstiev, týkajúcich sa podstaty trojjediného Boha, podstatného zlúčenia božskej a ľudskej prirodzenosti, života, smrti a zmŕtvychvstania môjho najsvätejšieho Syna a inej činnosti Bohočloveka. Tak okúsiš Jeho sladkosti a nazhromaždíš hojné ovocie pokoja a večného života.